kancelaria fraczek postępowanie o zatwierdzenie układu restrukturyzacja zagadnienia

Postępowanie o zatwierdzenie układu

W dzisiejszym odcinku krótko chciałbym Państwu przedstawić instytucję postępowania o zatwierdzenie układu. Jako doradca restrukturyzacyjny jestem uprawniony do prowadzenia każdego postępowania restrukturyzacyjnego. To postępowanie, o którym dzisiaj opowiem, jest najprostszym, najmniej sformalizowanym i najszybszym spośród wszystkich postępowania restrukturyzacyjnych.

Przypominam, że postępowanie restrukturyzacyjne, o którym mówiłem ogólnie w innym odcinku, jest procesem, który zmierza do wypracowania porozumienia z wierzycielami i w ten sposób zmierza do restrukturyzacji zobowiązań dłużnika, do modyfikacji tych zobowiązań, do wyjścia z kryzysu przedsiębiorstwa.

Bardzo dużym plusem postępowania o zatwierdzenie układu jest to, że cały proces odbywa się w zasadzie bez udziału sądu. Polega to na tym, że dłużnik, osoba, która chce otworzyć postępowanie restrukturyzacyjne, nawiązuje współpracę z doradcą restrukturyzacyjnym, osobą, która posiada odpowiednią licencję, zawiera z nim umowę i na tej podstawie wspólnie prowadzą proces polegający na zebraniu głosów wierzycieli i wypracowaniu porozumienia z tymi wierzycielami. Kolejnym etapem jest etap sądowy, natomiast sąd ogranicza się tylko i wyłącznie do badania zgodności z prawem przebiegu tego postępowania, zgodności z prawem samego układu i zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia takiego układu. Zatem rola sądu sprowadza się do totalnie końcowego etapu tego postępowania.

Pokrótce opowiem Państwu o etapach tego postępowania. Pierwszym etapem jest zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym. To jest umowa, która reguluje prawa i obowiązki obu stron. Warunkiem lub jednym z warunków tej umowy jest określenie wynagrodzenia nadzorcy układu. Czyli w tym postępowaniu to dłużnik, osoba, restrukturyzacja i nadzorca ustalają wynagrodzenie. Ono musi mieścić się w pewnych widełkach, natomiast zasadniczo pozostaje to do ustalenia między stronami. Następnie po zawarciu umowy konieczne jest opracowanie podstawowej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia tego procesu, między innymi spisu wierzytelności i wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Następnie dochodzi do obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego. To jest ten moment, w którym tak naprawdę otwiera się to postępowanie i w którym dochodzi do wstrzymania egzekucji. Bo trzeba sobie powiedzieć, że plusem postępowania o zatwierdzenie układu jest to, że otwarcie tego postępowania powoduje zawieszenie wszystkich egzekucji prowadzonych przeciwko dłużnikowi.

Po dokonaniu obwieszczenia zawiadamia się wierzycieli o otwarciu takiego postępowania. Następnie ustala się z dłużnikiem propozycje układowe dla wierzycieli, a z kolei po ustaleniu tych propozycji przesyła się je do wierzycieli i następuje etap zbierania głosów, czyli głosowania nad układem. Jeżeli odpowiednia ilość głosów wierzycieli zostaje oddana za układem, dochodzi do przyjęcia układu, a następnie, aby ten układ wszedł w życie, należy złożyć wniosek o zatwierdzenie układu do sądu. Jeżeli sąd zatwierdzi układ, to on wchodzi w życie, a wszystkie zobowiązania dłużnika, w tym te wynikające z układu, są zobowiązaniami, które można egzekwować w sposób przymusowy.

Jeżeli chodzi o podmioty, które mogą ubiegać się o otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu, to są to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, w tym jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jak spółka jawna, spółka cywilna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, stowarzyszenie, fundacja itd. Zatem podmiotów, które mogą ubiegać się o otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu, jest bardzo dużo, tak naprawdę to praktycznie każdy przedsiębiorca, niezależnie od tego, czy prowadzi działalność jako osoba fizyczna czy osoba prawna. Mam nadzieję, że Państwo zrozumieli jak wygląda proces restrukturyzacji w ramach postępowania o zatwierdzenie układu i do usłyszenia w kolejnym odcinku.

Skontaktuj się z nami, a my
zajmiemy się resztą!

Kancelaria Frączek